VELKOOBCHODNÍ DODACÍ PODMÍNKY ABA s.r.o. 2016/2017

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen ODP) upravují vzájemné vztahy mezi

společností ABA s.r.o., IČO: 63988291, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 38578 (dále jen prodávající) a třetími osobami jako kupujícími (dále jen kupující) týkající se dodávek smluvního zboží definovaného dále.

2. Tyto ODP jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

II. Smluvní zboží

1. Smluvním zbožím se rozumí veškeré zboží, které je ve výrobním a obchodním programu prodávajícího (dále jen zboží).

III. Uzavírání kupních smluv

1. Dodávky zboží se uskutečňují na základě písemných objednávek kupujícího (poštou, faxem, e-mailem, osobně). Objednávka musí minimálně obsahovat druh a množství zboží včetně barvy a potisku, zda má být zboží brandováno a jak. Dále musí objednávka obsahovat adresu kupujícího, místo plnění (dodání), požadovaný termín dodání a odpovědnou osobu k převzetí zboží.

2. Na základu objednávky kupujícího a po konzultaci s ním prodávající zašle kupujícímu návrh kupní smlouvy včetně ODP. Kupní smlouva je uzavřena písemně potvrzením návrhu kupní smlouvy kupujícím.

3. Minimální objednávka zboží musí být za cenu nad 3.000,- Kč (bez DPH), jinak je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

4. V katalogu ABA dárky s nápadem jsou stanoveny minimální odběry u jednotlivých položek, které je schopen prodávající dodat. Kusové odběry či odběry pod minimální uvedený počet jsou vyloučeny.

5. Zboží dodáváme výhradně právnickým osobám včetně zvoleného brandingu zboží, nikoliv kusově fyzickým osobám.

IV. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta je uvedena v kupní smlouvě, pokud se strany nedohodnou písemně jinak.

2. Místo plnění je uvedeno v kupní smlouvě. Dodávka zboží je prodávajícím splněna okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu se zbožím nakládat v místu plnění.

3. Kupující je povinen zboží v dodací lhůtě a místu plnění převzít a tuto skutečnost prodávajícímu písemně potvrdit na příslušném dodacím dokladu.

4. Kupující je povinen vedle kupní ceny zboží uhradit prodávajícímu náklady na dopravu zboží do místa plnění. Druh dopravy určuje dle charakteru zboží prodávající.

Tyto náklady prodávající účtuje kupujícímu současně se zbožím.

5. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení jeho úplné kupní ceny prodávajícímu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání kupujícímu.

6. Při dodání zboží po Praze účtujeme paušální částku, expediční poplatek, jehož výše se odvíjí od objemu zásilky Osobní auto 140,- Kč, Pick up 250,- Kč, Dodávka 390,- Kč bez DPH. Dodávky mimo Prahu zasíláme společností DPD a částka za dopravu se odvíjí od velikosti zásilky, nejmémě však 150,- Kč bez DPH. V případě závozů na klíč se částka za dopravu kalkuluje na míru.

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží je stanovena v aktuálním ceníku prodávajícího platného v den objednání zboží kupujícím. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento ceník resp. ceny zboží je prodávající oprávněn kdykoliv jednostranně změnit. Aktuální ceník prodávajícího je uveřejněn na internetové adrese www.aba-reklama.cz

2. V případě, že prodávající akceptuje objednávku v ceně nižší než 3.000,- Kč (bez DPH) bude ke kupní ceně kupujícímu účtován současně s cenou zboží manipulační poplatek ve výši 200,-Kč bez DPH.

3. Kupní cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu předem nebo pokud to není právním předpisem vyloučeno v hotovosti při předání zboží. Strany si mohou písemně dohodnout i jiné platební podmínky.

4. Úhrady ceny zboží, dopravné a další platby jsou prováděny na základě faktury prodávajícího.

5. V případě prodlení s plněním jakéhokoliv platebního závazku kupujícího vůči prodávajícímu uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Na položky, označené za katalogovým číslem písmenem „n“, se nevztahují žádné další slevy.

VI. Podklady pro tisk

1. V případě, že kupující požaduje potisk zboží, je povinen předat prodávajícímu společně s objednávkou zboží i objednávku potisku a předat prodávajícímu veškeré podklady pro tisk a to v digitální podobě ve formátu s koncovkou cdr nebo eps (v křivkách) s určením a popsáním barev v Pantone, umístěním potisku na zboží a velikost potisku. Strany si mohou dohodnout i jiné podmínky. Nebudou-li uvedené podklady pro tisk předány prodávajícímu včas a nebo ve stanovené formě, kvalitě a rozsahu, prodávající nenese žádnou odpovědnost za nedodržení dodací lhůty zboží a kvalitu potisku zboží.

2. V případě, že podklady pro potisk zboží budou na základě dohody stran předány prodávajícímu v jiné (graficky nezpracované) podobě, než je uvedeno v předchozím odstavci, zaplatí kupující prodávajícímu současně s cenou zboží poplatek za zpracování ve výši 500 - 1500,- Kč. Přesná výše bude určena prodávajícím podle složitosti a závažnosti úprav podkladů pro potisk zboží.

3. Prodávající výslovně upozorňuje, že provedení, velikost a barevnost jednotlivých vyobrazení zboží v katalogu prodávajícího má pouze informativní charakter a může se u konkrétního dodávaného zboží lišit. Za tyto odchylky nenese prodávající odpovědnost.

VII. Vzorky

1. Prodávající může kupujícímu poskytnout dle dohody stran vzorky zboží. Za zaslání vzorků prodávající účtuje po Praze paušální poplatek 200,- Kč bez DPH za jednu zásilku a mimo Prahu poplatek dle sazebníku České pošty nebo společnosti DPD.

2. Vzorky jsou poskytovány na dobu maximálně jednoho týdne od jejich obdržení. Pokud vzorky nebudou vráceny nebo budou vráceny v poškozeném stavu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu jejich cenu a to dle ceníku platného v den vypůjčení.

VIII. Odpovědnost za vady - reklamace

1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bezodkladně po jeho převzetí a vady oznámit prodávajícímu nejpozději do pěti dnů od převzetí zboží, jinak jeho práva z odpovědnosti za vady zanikají.

2. V případě, že zboží má vady, má kupující právo pouze na odstranění vady opravou nebo slevou z ceny nebo pokud je to v možnostech prodávajícího, na výměnu zboží za bezvadné.

3. Výměnu vadného zboží za bezvadné může kupující uplatnit za podmínek předchozího odstavce pokud vadné zboží vrátí prodávajícímu kompletní, v nezměněném stavu (napři. nesmí být po dodání potisknuto apod.) a v originálních a nepoškozených obalech.

4. Jiné nároky z odpovědnosti za vady kupující nemá.

5. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené kupujícím (např. potiskem).

IX. Smluvní pokuta

1. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny včasně nedodaného zboží. Smluvní pokuta, kterou bude prodávající povinen kupujícímu uhradit, je však omezena částkou odpovídající maximálně 30 dnům prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s platbou za dodané zboží je prodávající oprávněn

fakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny zboží.

X. Závěrečná ujednání

1. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto ODP,s nimiž jsou v rozporu. Nákupní nebo smluvní podmínky kupujícího mají platnost jen při výslovném písemném schválení prodávajícím.

2. Vyšší moc a vyšší mocí způsobené objektivní překážky, kterými zejména jsou zásah státní, provozní, dopravní a energetické poruchy, válka, občanská válka, sabotáže, mobilizace, povodně, požáry a jiné přírodní katastrofy a události apod. u prodávajícího nebo jeho dodavatelů osvobozují prodávajícího od závazků ve lhůtách uvedených v kupní smlouvě. Strany buď dohodnou odpovídající změny nebo je kterákoliv ze stran oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez dalších nároků druhé strany.

3. Tyto ODP se řídí českým materiálním právem - obchodním zákoníkem a předpisy

souvisejícími. Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny obecným soudem prodávajícího nebo soudem, v jehož obvodu je obecný soud prodávajícího.

4. Kupující dává souhlas prodávajícímu k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty. Tento souhlas může být kupujícím odvolán.


ABA - Dárky s nápadem © 2016 | Monster Media