VELKOOBCHODNÍ DODACÍ PODMÍNKY ABA s.r.o. 2018

 I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen ODP) upravují vzájemné vztahy mezi

společností ABA, spol. s r.o., IČO: 63988291, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 38578 (dále jen prodávající) a třetími osobami jako kupujícími (dále jen kupující) týkající se dodávek smluvního zboží definovaného dále.

2. Tyto ODP jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

II. Smluvní zboží

1. Smluvním zbožím se rozumí veškeré zboží, které je ve výrobním a obchodním programu prodávajícího (dále jen zboží).

III. Uzavírání kupních smluv

1. Dodávky zboží se uskutečňují na základě písemných objednávek kupujícího (poštou, faxem, e-mailem, osobně). Objednávka musí minimálně obsahovat druh a množství zboží včetně barvy a potisku, zda má být zboží brandováno a jak. Dále musí objednávka obsahovat adresu kupujícího, místo plnění (dodání), požadovaný termín dodání a odpovědnou osobu k převzetí zboží.

2. Na základu objednávky kupujícího a po konzultaci s ním prodávající zašle kupujícímu návrh kupní smlouvy včetně ODP. Kupní smlouva je uzavřena písemně potvrzením návrhu kupní smlouvy kupujícím.

3. Minimální objednávka zboží musí být za cenu nad 3.000,- Kč (bez DPH), jinak je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

4. V katalogu ABA dárky s nápadem jsou stanoveny minimální odběry u jednotlivých položek, které je schopen prodávající dodat. Kusové odběry či odběry pod minimální uvedený počet jsou vyloučeny.

5. Zboží dodáváme výhradně právnickým osobám včetně zvoleného brandingu zboží, nikoliv kusově fyzickým osobám.

IV. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta je uvedena v kupní smlouvě, pokud se strany nedohodnou písemně jinak.

2. Místo plnění je uvedeno v kupní smlouvě. Dodávka zboží je prodávajícím splněna okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu se zbožím nakládat v místu plnění.

3. Kupující je povinen zboží v dodací lhůtě a místu plnění převzít a tuto skutečnost prodávajícímu písemně potvrdit na příslušném dodacím dokladu.

4. Kupující je povinen vedle kupní ceny zboží uhradit prodávajícímu náklady na dopravu zboží do místa plnění. Druh dopravy určuje dle charakteru zboží prodávající.

Tyto náklady prodávající účtuje kupujícímu současně se zbožím.

5. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení jeho úplné kupní ceny prodávajícímu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání kupujícímu.

6. Při dodání zboží po Praze účtujeme paušální částku, expediční poplatek, jehož výše se odvíjí od objemu zásilky Osobní auto 140,- Kč, Pick up 250,- Kč, Dodávka 390,- Kč bez DPH. Dodávky mimo Prahu zasíláme společností DPD a částka za dopravu se odvíjí od velikosti zásilky, nejmémě však 150,- Kč bez DPH. V případě závozů na klíč se částka za dopravu kalkuluje na míru.

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží je stanovena v aktuálním ceníku prodávajícího platného v den objednání zboží kupujícím. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento ceník resp. ceny zboží je prodávající oprávněn kdykoliv jednostranně změnit. Aktuální ceník prodávajícího je uveřejněn na internetové adrese www.aba-reklama.cz

2. V případě, že prodávající akceptuje objednávku v ceně nižší než 3.000,- Kč (bez DPH) bude ke kupní ceně kupujícímu účtován současně s cenou zboží manipulační poplatek ve výši 200,-Kč bez DPH.

3. Kupní cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu předem nebo pokud to není právním předpisem vyloučeno v hotovosti při předání zboží. Strany si mohou písemně dohodnout i jiné platební podmínky.

4. Úhrady ceny zboží, dopravné a další platby jsou prováděny na základě faktury prodávajícího.

5. V případě prodlení s plněním jakéhokoliv platebního závazku kupujícího vůči prodávajícímu uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Na položky, označené za katalogovým číslem písmenem „n“, se nevztahují žádné další slevy.

VI. Podklady pro tisk

1. V případě, že kupující požaduje potisk zboží, je povinen předat prodávajícímu společně s objednávkou zboží i objednávku potisku a předat prodávajícímu veškeré podklady pro tisk a to v digitální podobě ve formátu s koncovkou cdr nebo eps (v křivkách) s určením a popsáním barev v Pantone, umístěním potisku na zboží a velikost potisku. Strany si mohou dohodnout i jiné podmínky. Nebudou-li uvedené podklady pro tisk předány prodávajícímu včas a nebo ve stanovené formě, kvalitě a rozsahu, prodávající nenese žádnou odpovědnost za nedodržení dodací lhůty zboží a kvalitu potisku zboží.

2. V případě, že podklady pro potisk zboží budou na základě dohody stran předány prodávajícímu v jiné (graficky nezpracované) podobě, než je uvedeno v předchozím odstavci, zaplatí kupující prodávajícímu současně s cenou zboží poplatek za zpracování ve výši 500 - 1500,- Kč. Přesná výše bude určena prodávajícím podle složitosti a závažnosti úprav podkladů pro potisk zboží.

3. Prodávající výslovně upozorňuje, že provedení, velikost a barevnost jednotlivých vyobrazení zboží v katalogu prodávajícího má pouze informativní charakter a může se u konkrétního dodávaného zboží lišit. Za tyto odchylky nenese prodávající odpovědnost.

VII. Vzorky

1. Prodávající může kupujícímu poskytnout dle dohody stran vzorky zboží. Za zaslání vzorků prodávající účtuje po Praze paušální poplatek 200,- Kč bez DPH za jednu zásilku a mimo Prahu poplatek dle sazebníku České pošty nebo společnosti DPD.

2. Vzorky jsou poskytovány na dobu maximálně jednoho týdne od jejich obdržení. Pokud vzorky nebudou vráceny nebo budou vráceny v poškozeném stavu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu jejich cenu a to dle ceníku platného v den vypůjčení.

VIII. Odpovědnost za vady - reklamace

1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bezodkladně po jeho převzetí a vady oznámit prodávajícímu nejpozději do pěti dnů od převzetí zboží, jinak jeho práva z odpovědnosti za vady zanikají.

2. V případě, že zboží má vady, má kupující právo pouze na odstranění vady opravou nebo slevou z ceny nebo pokud je to v možnostech prodávajícího, na výměnu zboží za bezvadné.

3. Výměnu vadného zboží za bezvadné může kupující uplatnit za podmínek předchozího odstavce pokud vadné zboží vrátí prodávajícímu kompletní, v nezměněném stavu (napři. nesmí být po dodání potisknuto apod.) a v originálních a nepoškozených obalech.

4. Jiné nároky z odpovědnosti za vady kupující nemá.

5. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené kupujícím (např. potiskem).

IX. Smluvní pokuta

1. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny včasně nedodaného zboží. Smluvní pokuta, kterou bude prodávající povinen kupujícímu uhradit, je však omezena částkou odpovídající maximálně 30 dnům prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s platbou za dodané zboží je prodávající oprávněn

fakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny zboží.

X. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající dodržuje veškeré příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), ve vztahu k ochraně a zabezpečení osobních údajů zaměstnanců, spolupracovníků, příp. členů orgánů kupujícího (dále jen „Osobní údaje“), které kupující s prodávajícím sdílí v souvislosti s uzavíráním a plněním kupní smlouvy a které prodávající zpracovává v pozici správce osobních údajů.

2. Prodávající může tyto Osobní údaje používat v souvislosti s uzavřením nebo plněním kupní smlouvy, nebo je používat za účelem plnění právních povinností uložených prodávajícímu právními předpisy. Prodávající může tyto osobní údaje zpřístupnit třetí osobě, zejména příslušnému státnímu orgánu, na základě požadavku regulatorních orgánů nebo jinak v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu jen ty Osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků, příp. členů svých orgánů, které jsou nezbytné k provádění činností podle kupní smlouvy, a v souladu s čl. 14 GDPR informovat tyto osoby o zpracování jejich Osobních údajů prodávajícím bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) poté, kdy jejich Osobní údaje poskytl prodávajícímu.

  1. Kupující prohlašuje, že je dle příslušných právních předpisů, včetně GDPR, oprávněn poskytnout prodávajícímu Osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků, příp. členů svých orgánu, k jejich zpracování za výše uvedenými účely, získal k tomu v případech vyžadovaných právními předpisy jejich souhlas a řádně a včas vůči nim splnil informační povinnost.

XI. Závěrečná ujednání

1. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto ODP,s nimiž jsou v rozporu. Nákupní nebo smluvní podmínky kupujícího mají platnost jen při výslovném písemném schválení prodávajícím.

2. Vyšší moc a vyšší mocí způsobené objektivní překážky, kterými zejména jsou zásah státní, provozní, dopravní a energetické poruchy, válka, občanská válka, sabotáže, mobilizace, povodně, požáry a jiné přírodní katastrofy a události apod. u prodávajícího nebo jeho dodavatelů osvobozují prodávajícího od závazků ve lhůtách uvedených v kupní smlouvě. Strany buď dohodnou odpovídající změny nebo je kterákoliv ze stran oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez dalších nároků druhé strany.

3. Tyto ODP se řídí českým materiálním právem - občanským zákoníkem a předpisy

souvisejícími. Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny obecným soudem prodávajícího nebo soudem, v jehož obvodu je obecný soud prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn k zasílání informací, novinek a dalších obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb prodávajícího kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty. Vznese-li kupující námitky proti používání své e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení prodávajícího, prodávající je povinen zajistit, aby kupujícímu tato obchodní sdělení již nebyla elektronickou poštou zasílána.

.

.

.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Aba, spol.s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

∙       TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

∙           Aba, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, agentura@aba-reklama.cz ; 257 533 577 (dále jen jako „správce“).

∙           Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování

∙           Aba, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

∙           Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

∙           právní základ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

∙           Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

∙            splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

∙            splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

           

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

∙           Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

∙           Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

       

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

∙           Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

           

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

∙           Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem služby, včetně provozu software a ukládání dat.

∙           Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány veřejné moci či jiné příslušné úřady a osoby, a to v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

∙           Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

   

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

∙           Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

∙           Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

∙           Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

         

         

 V        .................................               dne: .................................                         


ABA - Dárky s nápadem © 2016 | Monster Media