VELKOOBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 

ABA s.r.o. dárky s nápadem 2020

 I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen ODP) upravují vzájemné vztahy mezi

společností ABA, spol. s r.o., se sídlem Vlašská 15, 118 00  Praha 1, provozovna Přívozní 2, 170 00 Praha 7 IČO: 63988291, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 38578 (dále jen prodávající) a Odběratelem, kterým může být vždy pouze podnikatel (nikoliv spotřebitel) uzavírající smlouvu při své podnikatelské činnosti a vztahují se na dodávky veškerého sortimentu Dodavatele, který aktuálně nabízí, mimo jiné i prostřednictvím elektronického katalogu, umístěného na internetových stránkách www.aba-reklama.cz. 

2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem a postupuje se podle nich vždy, pokud samotná smlouva výslovně nestanoví odchylná ujednání. Odběrateli musí být tyto Obchodní podmínky poskytnuty před odesláním objednávky. Odesláním objednávky Odběratel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění bezvýhradně souhlasí. Odběratel rovněž prohlašuje, že se ve vztahu k Dodavateli nepovažuje za slabší smluvní stranu, měl možnost obsah smlouvy ovlivnit a veškerá její ujednání považuje za dostatečně projednaná.

3. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

II. Smlouva

1. Smlouva je uzavírána písemně, nebo formou elektronické pošty (vzájemnou emailovou komunikací Odběratele s Dodavatelem), pokud jsou z jejího obsahu zřejmé všechny podstatné náležitosti smlouvy. 

2. Objednávka musí minimálně obsahovat číselný kód zboží, popis, barvu  a množství zboží, 

Dále  specifikaci barvy dle Pantone a požadavek  zda má být zboží brandováno /opatřeno potiskem, laserem, výšivkou/  a na jaké místo. Dále musí objednávka obsahovat adresu kupujícího, místo plnění (dodání), požadovaný termín dodání a odpovědnou osobu k převzetí zboží.

3. Doručením úplné objednávky Odběratele dochází k návrhu na uzavření smlouvy dle § 1725 občanského zákoníku. Objednávka Odběratele musí mít písemnou formu, případně formu zprávy elektronické pošty (e-mail) a musí být dostatečně určitá. Objednávka je pro Odběratele závazná a může jím být odvolána pouze do okamžiku, než Dodavatel odeslal její přijetí.

4 Potvrzením objednávky ze strany Dodavatele je mezi smluvními stranami smlouva uzavřena. Potvrzení přijetí objednávky Dodavatelem musí mít písemnou formu, případně formu zprávy elektronické pošty (e-mail). Přijetí objednávky je účinné okamžikem doručení potvrzení Odběrateli.

5. V katalogu ABA dárky s nápadem jsou stanoveny minimální odběry u jednotlivých položek, které je schopen prodávající dodat. Kusové odběry či odběry pod minimální uvedený počet jsou vyloučeny.

6. Zboží dodáváme výhradně právnickým osobám včetně zvoleného brandingu zboží, nikoliv kusově fyzickým osobám.

7. Minimální objednávka zboží musí být za cenu nad 1.000,- Kč (bez DPH), jinak je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

III. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta je uvedena v kupní smlouvě, pokud se strany nedohodnou písemně jinak.

2. Místo plnění je uvedeno v kupní smlouvě. Dodávka zboží je prodávajícím splněna okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu se zbožím nakládat v místu plnění.

3. Kupující je povinen zboží v dodací lhůtě a místu plnění převzít a tuto skutečnost prodávajícímu písemně potvrdit na příslušném dodacím dokladu.

4. Kupující je povinen vedle kupní ceny zboží uhradit prodávajícímu náklady na dopravu zboží do místa plnění. Druh dopravy určuje dle charakteru zboží prodávající Tyto náklady prodávající účtuje kupujícímu současně se zbožím.

5. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení jeho úplné kupní ceny prodávajícímu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání kupujícímu. 

6. Dodací lhůta nepočíná běžet od uzavření smlouvy, tj. přijetím objednávky, ale začíná běžet až od okamžiku, kdy Dodavatel obdrží od Odběratele jeho písemné (popřípadě e-mailové) odsouhlasení poslední korektury návrhu (vzorku) zboží bez dalších výhrad. V případě, že nebude poslední korektura Odběratelem odsouhlasena v termínu uvedeném Dodavatelem, doba dodání se prodlužuje.

7.  Nedodržení dodací lhůty kvůli nepředvídatelným okolnostem způsobeným pandemií koronaviru COVID-19 (např. zpřísnění karanténních opatření, např. zákaz vycházení, uzavření/omezení provozu překladišť kurýrních služeb v důsledku opatření souvisejících s pandemií COVID-19, omezení provozu celních orgánů v důsledku opatření souvisejících s pandemií COVID-19) není (pokud není výslovně smluvně stanoveno jinak, např. uvedením předpokládaného a garantovaného data dodání v zakázkovém listu) důvodem k odstoupení Odběratele od smlouvy. Zároveň odběrateli nevzniká z důvodu nedodržení smluvené dodací lhůty nárok na slevu, či smluvní pokutu.

8. Dodavatel si vyhrazuje právo odchylky v množství dodaného zboží až o 10%, než bylo objednané množství. Tato skutečnost není důvodem k odstoupení Odběratele od smlouvy, ale zakládá změnu ceny dle skutečně dodaného množství zboží.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží je stanovena v aktuálním ceníku prodávajícího platného v den objednání zboží kupujícím. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento ceník resp. ceny zboží je prodávající oprávněn kdykoliv jednostranně změnit. 

Aktuální ceník prodávajícího je uveřejněn na internetové adrese www.aba-reklama.cz

2.  Dodavatel vystaví na cenu za dodání objednaného zboží Odběrateli fakturu na příslušnou částku. Standardní splatnost faktury jsou 2 týdny od jejího vystavení. Dodavatel může splatnost faktur vzhledem k nově přijatým objednávkám jednostranně zkrátit.

3. Dodavatel je oprávněn požadovat (zejména u odběratelů, kteří nejsou stálí zákazníci dodavatele) zaplacení přiměřené zálohy až do výše 100% ceny za objednané zboží. Dodací lhůta počíná v takovém případě běžet teprve úplným uhrazením zálohy.

4.  Datem uhrazení ceny za dodané zboží je datum připsání příslušné částky na účet Dodavatele. V případě prodlení Odběratele s úhradou ceny za dodané zboží je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje právo Dodavatele na náhradu škody ani na zákonné úroky z prodlení. Započtení na cenu se zakazuje.

5. Dodavatel je oprávněn nepřijmout další objednávky Odběratele, jestliže nemá ke dni zaslání objednávky uhrazeny veškeré splatné závazky vůči Dodavateli.

6.  Ocitne-li se Odběratel v prodlení s platbou svých splatných závazků, je Dodavatel oprávněn pozastavit dodávky dalšího zboží, a to až do úplné úhrady splatných závazků Odběratele. Takový postup není porušením smlouvy a Dodavatel nenese odpovědnost za případnou újmu Odběratele.

7. Dodavatel si vyhrazuje právo vyžadovat po Odběrateli, který má vůči němu neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží.

8. V případě, že prodávající akceptuje objednávku v ceně nižší než 1.000,- Kč (bez DPH) může ke kupní ceně kupujícímu účtovata současně s cenou zboží manipulační poplatek ve výši 200,-Kč bez DPH.

9. Kupní cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu předem nebo pokud to není právním předpisem vyloučeno v hotovosti při předání zboží. Strany si mohou písemně dohodnout i jiné platební podmínky.

10.  V případě prodlení s plněním jakéhokoliv platebního závazku kupujícího vůči prodávajícímu uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11. Na položky, v katalogu ABA dárky s nápadem označené za katalogovým číslem písmenem „n“, se nevztahují žádné další slevy.

V. Podklady pro tisk

1. V případě, že kupující požaduje potisk zboží, je povinen předat prodávajícímu společně s objednávkou zboží i objednávku potisku a předat prodávajícímu veškeré podklady pro tisk a to v digitální podobě ve formátu s koncovkou cdr nebo eps (v křivkách) s určením a popsáním barev v Pantone, umístěním potisku na zboží a velikost potisku. Strany si mohou dohodnout i jiné podmínky. Nebudou-li uvedené podklady pro tisk předány prodávajícímu včas a nebo ve stanovené formě, kvalitě a rozsahu, prodávající nenese žádnou odpovědnost za nedodržení dodací lhůty zboží a kvalitu potisku zboží.

2. V případě, že podklady pro potisk zboží budou na základě dohody stran předány prodávajícímu v jiné (graficky nezpracované) podobě, než je uvedeno v předchozím odstavci, zaplatí kupující prodávajícímu současně s cenou zboží poplatek za zpracování ve výši 500 - 1500,- Kč. Přesná výše bude určena prodávajícím podle složitosti a závažnosti úprav podkladů pro potisk zboží.

3. Prodávající výslovně upozorňuje, že provedení, velikost a barevnost jednotlivých vyobrazení zboží v katalogu prodávajícího má pouze informativní charakter a může se u konkrétního dodávaného zboží lišit. Za tyto odchylky nenese prodávající odpovědnost.

VI. Vzorky

1. Po dohodě smluvních stran má Odběratel možnost si od Dodavatele vypůjčit vzorky z nabízeného sortimentu zboží. Výpůjčka je bezplatná a o jejím poskytnutí smluvní strany sepíší výpůjční protokol, v němž bude uveden druh, počet a cena vypůjčených vzorků a délka výpůjčky.

2. Odběratel je povinen vypůjčené vzorky zboží vrátit Dodavateli nejpozději do 5 dní od ukončení termínu zápůjčky. Pokud nebudou vypůjčené vzorky v uvedené lhůtě vráceny nebudou vráceny nebo budou vráceny v poškozeném stavu platí, že je mezi stranami uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě vzorku a Odběratel je povinen uhradit Dodavateli plnou cenu vzorků. Tuto cenu vyfakturuje Dodavatel Odběrateli fakturou vystavenou dle těchto Obchodních podmínek.

3. Za zaslání vzorků prodávající účtuje po Praze paušální poplatek 200,- Kč bez DPH za jednu zásilku a mimo Prahu poplatek dle sazebníku České pošty nebo společnosti GLS.

VII. Odpovědnost za vady a  reklamace

1. Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho převzetí Odběratelem. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Kupující je povinen zboží prohlédnout bezodkladně po jeho převzetí a vady oznámit prodávajícímu nejpozději do pěti dnů od převzetí zboží, jinak jeho práva z odpovědnosti za vady zanikají.

3. Práva Odběratele vyplývající z odpovědnosti Dodavatele za vady, uplatňuje Odběratel písemně, a to na adresu el. pošty agentura@aba-reklama.cz (dále jen „reklamace“).

4. Vadné zboží zasílá Odběratel Dodavateli na adresu ABA, Přívozní 2, 170 00 Praha 7 na vlastní náklady. Na náhradu nákladů má Odběratel právo v případě uznání reklamace jako oprávněné.

5.  Oprávněnost reklamace posoudí Dodavatel nejvýš do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží Dodavateli.

6.  V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje kupní smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u Dodavatele neprodleně, jinak platí, že zboží bylo řádně dodáno. Zároveň s písemnou reklamací je Odběratel povinen v takovém případě předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy.

7.  V případě, že je doprava zboží k Odběrateli zajišťována kurýrní službou, a zboží je dodáno kurýrní službou poškozené, je Odběratel povinen vyhotovit fotodokumentaci a ve spolupráci s kurýrní službou příslušný zápis o škodě.

8.  Dodavatel vyřeší reklamaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Má-li plnění Dodavatele podle smlouvy vady, budou nároky Odběratele z odpovědnosti za vady uspokojeny dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, přiměřenou slevou z kupní ceny, odstraněním ostatních vad, dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Odběratel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy.

9. Reklamace zboží Odběratelem nemá vliv na jeho povinnost zaplatit celou kupní cenu či plnit jiné závazky vůči Dodavateli.

10. Odběratel má právo na náhradu nutných nákladů poštovného, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla oprávněná

11. V případě, že zboží má vady, má kupující právo pouze na odstranění vady opravou nebo slevou z ceny nebo pokud je to v možnostech prodávajícího, na výměnu zboží za bezvadné.

12.. Výměnu vadného zboží za bezvadné může kupující uplatnit za podmínek předchozího odstavce pokud vadné zboží vrátí prodávajícímu kompletní, v nezměněném stavu (napři. nesmí být po dodání potisknuto apod.) a v originálních a nepoškozených obalech.

13. Jiné nároky z odpovědnosti za vady kupující nemá.

14. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené kupujícím (např. potiskem).

VIII. Odstoupení od smlouvy

10.1 Dodavatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy zcela, případně zčásti, jestliže se splnění objednávky, které je předmětem smlouvy, stane nemožným (tzn. subdodavatel či výrobce již objednané zboží nedodává, resp. nevyrábí, a nelze jeho dodání zajistit ani za ztížených podmínek či po sjednaném čase). Pokud Odběratel již zaplatil část nebo plnou cenu objednávky, je Dodavatel povinen mu zaplacenou částku bez zbytečného odkladu v plné výši vrátit.

X. Smluvní pokuta

1. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny včasně nedodaného zboží. Smluvní pokuta, kterou bude prodávající povinen kupujícímu uhradit, je však omezena částkou odpovídající maximálně 30 dnům prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s platbou za dodané zboží je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny zboží.

XI. Recyklace vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů

1.  Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů a oddělený sběr elektroodpadu Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory.

2. Ekologická likvidace elektrozařízení, baterií a akumulátorů uváděných naší společností na trh podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, je zajištěna prostřednictvím spolupráce s kolektivními systémy provozovanými společnostmi REMA Systém, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 140 00, IČO: 64510263 (dále jen „REMA Systém“), a REMA Battery s.r.o., se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 28985681 (dále jen „REMA Battery“), na základě smluv o společném plnění.. 

XII. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající dodržuje veškeré příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), ve vztahu k ochraně a zabezpečení osobních údajů zaměstnanců, spolupracovníků, příp. členů orgánů kupujícího (dále jen „Osobní údaje“), které kupující s prodávajícím sdílí v souvislosti s uzavíráním a plněním kupní smlouvy a které prodávající zpracovává v pozici správce osobních údajů.

2. Prodávající může tyto Osobní údaje používat v souvislosti s uzavřením nebo plněním kupní smlouvy, nebo je používat za účelem plnění právních povinností uložených prodávajícímu právními předpisy. Prodávající může tyto osobní údaje zpřístupnit třetí osobě, zejména příslušnému státnímu orgánu, na základě požadavku regulatorních orgánů nebo jinak v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu jen ty Osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků, příp. členů svých orgánů, které jsou nezbytné k provádění činností podle kupní smlouvy, a v souladu s čl. 14 GDPR informovat tyto osoby o zpracování jejich Osobních údajů prodávajícím bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) poté, kdy jejich Osobní údaje poskytl prodávajícímu.

4. Kupující prohlašuje, že je dle příslušných právních předpisů, včetně GDPR, oprávněn poskytnout prodávajícímu Osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků, příp. členů svých orgánu, k jejich zpracování za výše uvedenými účely, získal k tomu v případech vyžadovaných právními předpisy jejich souhlas a řádně a včas vůči nim splnil informační povinnost.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto ODP,s nimiž jsou v rozporu. Nákupní nebo smluvní podmínky kupujícího mají platnost jen při výslovném písemném schválení prodávajícím.

2. Vyšší moc a vyšší mocí způsobené objektivní překážky, kterými zejména jsou zásah státní, provozní, dopravní a energetické poruchy, válka, občanská válka, sabotáže, mobilizace, povodně, požáry a jiné přírodní katastrofy a události apod. u prodávajícího nebo jeho dodavatelů osvobozují prodávajícího od závazků ve lhůtách uvedených v kupní smlouvě. Strany buď dohodnou odpovídající změny nebo je kterákoliv ze stran oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez dalších nároků druhé strany.

3. Tyto ODP se řídí českým materiálním právem - občanským zákoníkem a předpisy

souvisejícími. Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny obecným soudem prodávajícího nebo soudem, v jehož obvodu je obecný soud prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn k zasílání informací, novinek a dalších obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb prodávajícího kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty. Vznese-li kupující námitky proti používání své e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení prodávajícího, prodávající je povinen zajistit, aby kupujícímu tato obchodní sdělení již nebyla elektronickou poštou zasílána.

V  Praze, dne: 1. 4. 2020       

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Aba, spol.s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

Aba s.r.o., Přívozní 2 , 170 00 Praha 7, agentura@aba-reklama.cz ; 257 533 577 (dále jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování

ABA s.r.o.,Přívozní 2,  170 00 Praha 7

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

právní základ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

∙2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem služby, včetně provozu software a ukládání dat.

2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány veřejné moci či jiné příslušné úřady a osoby, a to v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 V  Praze, dne: 1. 4. 2020


ABA - Dárky s nápadem © 2021 | Monster Media